تعمیر اساسی یکدستگاه موتور Wartsila 20v34sg

تعمیر اساسی یکدستگاه موتور Wartsila 20v34sg در انتقال گاز امیدیه