تعمیرات یکدستگاه موتور MWM TBD 602V16 K

در طی دو هفته گذشته یکدستگاه موتور MWM TBD 602V16K در کارگاه این گروه تعمیر شد.

مشکلات عدیده ای در موتور یافت شد که از آن جمله کثیف بودن مسیرهای روغن در بدنه و نیز تایم اشتباه که سبب مشکلاتی در سرسیلندرها شده بود و نیز سیستم حفاظتی بر روی موتور نصب گردید.