شرکت مهندسی پایش صنعت سپنتا موتور (تامین تجهیزات دریایی،نیروگاهی و صنعتی)

لوازم موتور MAN 20/27

بدلیل تغییرات قیمت لطفا تماس بگیرید

لوازم برای موتور MAN 20/27

1- PISTON……………………….7 PCS

2- PISTON PIN ………………..8 PCS

3- PISTON RING ……………..8PCS

4- LINER………………….7 PCS

5- BUSH PISTON PIN ……………9 PCS

6- MAIN BEARING STD…………11 PAIR

7-VALVE IN / EX……………………6PCS

8- SEAT IN/EX………………….11 PCS

9- CONRAD BOLT…………….28 PCS

10-HEAD GASKET………………..16 PCS

11-VALVE GUIDE……………….10 PCS

12- AIR STARTER RECONDITIONED…..1 PCS

13- OIL PUMP RECONDITIONED…..2 PCS

لوازم برای موتور MAN 20/27

1- PISTON……………………….7 PCS

2- PISTON PIN ………………..8 PCS

3- PISTON RING ……………..8PCS

4- LINER………………….7 PCS

5- BUSH PISTON PIN ……………9 PCS

6- MAIN BEARING STD…………11 PAIR

7-VALVE IN / EX……………………6PCS

8- SEAT IN/EX………………….11 PCS

9- CONRAD BOLT…………….28 PCS

10-HEAD GASKET………………..16 PCS

11-VALVE GUIDE……………….10 PCS

12- AIR STARTER RECONDITIONED…..1 PCS

13- OIL PUMP RECONDITIONED…..2 PCS

مقایسه