شرکت مهندسی پایش صنعت سپنتا موتور (تامین تجهیزات دریایی،نیروگاهی و صنعتی)

Make: LC (Liquid Controls, USA) 
Model: M-40-1 
Serial number: 439226 
Flow rate: 170-1700LPM 
Maximum pressure: 1034 KPa 

۴ inch

مقایسه