شرکت مهندسی پایش صنعت سپنتا موتور (تامین تجهیزات دریایی،نیروگاهی و صنعتی)

PISTON RING WITH RIGHT-HAND GAP  P/N:1014

PISTON RING WITH RIGHT-HAND GAP  P/N:1015

PISTON RING WITH RIGHT-HAND GAP  P/N:1016

OIL SCRAPER RING  P/N:1018

ONE COMPLETE SET FOR ONE ENGINE 6 CYLINDER

مقایسه